Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kup si ode Mě

Zj 3; 14-20

 

Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

 

Ježíš nejprve popisuje stav své církve, a pak dává radu. Nemluví na prázdno. Jeho rady jsou vždy životně důležité! Mají za cíl zachránit a vyvést z mrtvolného stavu. Ukazuje lidem z laodicejské církve stav z Jeho pohledu. Prostě konstatuje: ty jsi takový a takový. Jelikož Bůh nelže, tak to, co říká, je pravda.

 

Co nám radí? Máme u Něho nakoupit. Jen u Něho získáme to, co potřebujeme, nikde jinde to neseženeme. Musíme si pro to přijít přímo ke Kristu.

Najít Krista je jako objevit drahocennou perlu (Mt 13;45-46 Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.). Jedině tam, kde je Kristus, Král, je Boží království. A když budeme mít Krista v srdci, pak i s Ním Jeho království, už tady na zemi. Pokud otevřeme Ježíši naše srdce, On vejde, bude s námi večeřet (úzké společenství, během kterého probíhají důležité rozhovory - ukáže nám náš život a situace z Jeho pohledu tak, jak se opravdu odehrály, a vyzve nás k nápravě) a udělá si v nás Svůj příbytek, a pak bude Boží království mezi námi.

 

Nesnesu tě v ústech, protože jsi vlažný – to jsou lidé, kterým je Kristus úplně jedno. Když se křesťana z laodicejské církve zeptáte: Víte, kdo je Ježíš Kristus? Tak odpoví: Jo to jméno znám, a co jako? Je to člověk, kterému je jedno, že Kristus není přítomen v jeho životě, vůbec Ho nezná a nechybí mu. Myšlenka na Krista mu nepřináší žádnou radost, nechává ho naprosto v klidu, nevidí v Něm žádný prospěch ani smysl pro svůj život. Není vůči Kristu ani přátelský ani nepřátelský. Je to takový stav, se kterým se nedá nic moc dělat. Je potřeba velké Boží moci, aby byl tento člověk z takového stavu vyveden a mohl se rozhodnout: zahořím nebo vychladnu?

 

Jsi takový, a proto potřebuješ toto:

Jsi ubohý, bědný a nuzný – nevíš nic o svém pravém stavu, jak na tom před Bohem jsi. Myslíš si, že máš vše, že to dokonale řídíš, ale nemáš nic pevně v rukou (pod kontrolou).

Potřebuješ zlato ohněm přečištěné – víru a svatý, čistý charakter, jako má Ježíš Kristus. Máme se nechat přetavit a očistit od špíny, jako to dělá zlato-stříbrotepec – taví tak dlouho, dokud nespatří v tom, co taví, odlesk své tváře (1. Pet. 1;6-7 Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus.

Žalm 66;10-14 Ano, zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro: zavedls nás do lovecké sítě, těžké břemeno jsi nám na bedra vložil. Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho. Vstoupím se zápalnou obětí do tvého domu, splním ti své sliby, jež moje rty vyslovily, jež v soužení vyřkla moje ústa.

Mr 9;49-50 Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá; ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji.“).

 

Jsi slepý – díváš se a nevidíš, jsi schopen překroutit věci, nepřítele vidíš jako přítele a obráceně (např. lidé před křížem na Golgotě – ukřižovali svého Stvořitele a mysleli si, že to dělají pro Boha, dokonce z Boží vůle a vzápětí šli světit sobotu a chválit Boha - Přísloví 17:15 Prohlásit svévolníka za spravedlivého a spravedlivého za svévolníka, to obojí je Hospodinu ohavností.).

Potřebuješ mast na oči – abychom viděli všechno a všechny Božíma očima, abychom viděli věci tak, jak opravdu jsou.

 

Jsi nahý – Kdy byl člověk poprvé shledán nahým? Jsme jako Adam v ráji když padl do hříchu a ztratil šat z Boží slávy. Tzn., že žijeme v hříchu, někdo podstatný nám chybí a my to ani nevíme!

Potřebuješ bílý šat – Kristovu spravedlnost.

 

Ježíš říká: Vzpamatuj se a čiň pokání – buď ochoten uznat, že v tvém náboženství nejsem, že jsem za dveřmi a pozvi Mě dál, abychom byli konečně spolu a žili v harmonii.

 

Ježíš říká: „Kup si ode Mě…“ Čím si můžeme koupit to, co nabízí? Vždyť Mu patří všechno, nebo je něco, co Mu ještě nepatří? Musíme Mu dát sami sebe. My jsme tím platidlem.

 

Židům 12;10-15 A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. ‚Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena‘ a ‚vykročte jistým krokem‘, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost; ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé.