Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kristova obhajoba

Zach 3,1-5 

Potom mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti němu vznesl žalobu. Hospodin však satanovi řekl: „Hospodin ti dává důtku, satane, důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně?“ Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli: „Svlékněte z něho ten špinavý šat.“ Jemu pak řekl: „Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem: Vstavte mu na hlavu čistý turban.“ Tu mu vstavili na hlavu čistý turban a oblékli mu šat. Hospodinův posel stál při tom. A Hospodinův posel Jóšuovi dosvědčil: „Toto praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí.

 

V tomto příběhu je nádherně ukázán způsob Boží obhajoby na soudu. Vyskytuje se tu člověk, který má špinavý šat. Žalobce, který poukazuje na bídu hříšníka (do které ho právě on sám dostal), je pokárán, umlčen a ten, který je souzen, je čistě ošacen (aniž by si to něčím zasloužil) a přijat do rodiny! Ježíš Kristus ho neodsuzuje, ale hájí! Nezabývá se tím, co ten člověk vyváděl v minulosti, vůbec to neřeší. Pro Něho je důležitá jiná věc – postoj člověka vůči Němu, to je pro Něho rozhodující.

Zajímavé je, že ten člověk je oblečen někým jiným. Proč ho Ježíš nechává obléknout? Kvůli sobě to určitě nedělá, On nás všechny přijímá takové, jací právě teď jsme. Kvůli komu ho tedy nechává obléknout?

 

Soud probíhá v nebi, v prostředí, kde jsou nepadlé bytosti. Jedině o Bohu je psáno, že je vševědoucí. Takže ty bytosti do srdce ani hlavy toho člověka nevidí a to, co pozorovali během jeho pozemského života, jim na klidu určitě nepřidalo. Proč by právě jeho měli přijmout mezi sebe? Proč by měli přijmout mě? Pokud se za mě Ježíš zaručí, pak právě oni dostanou pokyn mě obléci, a dívat se na mě od té chvíle bez obav, jako na čistě a vhodně oblečenou, jako na jednu z nich. A taky dává pokyn k oblečení kvůli mně samotné, abych se už nikdy necítila nehodná a špinavá mezi bytostmi, které nikdy nezhřešily. Nikdo se už na mě nebude dívat skrze moji minulost.

 

Oděv představuje spravedlnost a tento text ukazuje, že Bůh neospravedlňuje hříšníka kvůli sobě samému, ale kvůli těm, kdo přihlížejí - kvůli obyvatelům vesmíru, k nimž máme být znovu připojeni. Právě oni měli hříšníka obléci do čistého roucha, měli ho vidět čistě oblečeného a nedívat se už na něj jako na špinavého.

 

Tímto nám Ježíš připravuje místo v nebi, abychom byli přijati jako jedni z nich, s otevřenou náručí. A aby nám to došlo, tak si Ježíš (samotný Pán a Král) nechal přibít ruce na kříž, aby bylo všem naprosto jasné, že Jeho náruč (otevřenou pro každého) nikdo nezavře.

 

Jan 14;1-3 „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

 

Tím, že se nás Ježíš Kristus zastane, že nás před vesmírem prohlásí za své děti, odbourá satanovy žaloby, protože je tím jediným, kdo se za nás může zaručit. Na golgotském kříži byla odhalena pravá Boží povaha a vnesla světlo do celého vesmíru, přinesla pravdivé odpovědi do velkého sporu ohledně Boží povahy a vlády. Ježíšova oběť má tudíž ve vesmíru velkou váhu. Když se Ježíš za nás postaví, tak už nebude nikdo nic namítat, jeho obhajobu nemůže ani satan zpochybnit. Těm, kteří odevzdají svůj život Ježíši, vrátí právo stát se Božími dětmi, budou mít znovu přístup ke zdroji života a příbytek v Jeho království. Zcela je promění a při druhém příchodu jim dá nové tělo, ve kterém už hřích přebývat nebude.

 

Kristova obhajoba na soudu je tedy pro nás zárukou toho, že se již nikdo ve vesmíru na nás nebude dívat přes naši minulost, že nás nebeská rodina přijme bez obav z toho, že ve vesmíru způsobíme novou vzpouru!

 

Tento soud rozptyluje pochybnosti obyvatelů vesmíru o správnosti Božího jednání při záchraně těch, kteří se odevzdali Bohu a kteří jsou tímto plně rehabilitováni. Zároveň nám hříšníkům přináší povzbuzení, vrací lidskou důstojnost a dává vědomí bezpečí a jistoty v Kristu.

 

Žalm 72;1-2 Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.

Žalm 48;12 Raduje se hora Sijón, jásají judské dcery nad tím, jak soudíš.