Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co to prakticky znamená postavit svůj dům na skále?

L 6;47-49 

 

Víte, komu se podobá ten, kdo slyší tato má slova a plní je? Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven. Kdo však uslyšel má slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když se na něj proud přivalil, hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká.“

 

V Bibli je jasně psáno, že skálou je Kristus. Častokrát jsem z kazatelny i z úst různých lidí slyšela, že máme stavět svůj život na Kristu. V tom nemám problém, souhlasím s tím, chci to udělat, ale trápila mě otázka JAK to udělat? Je jednoduché Krista najít?

 

V předchozím příběhu, na který tento navazuje, se vyskytují 2 skupiny lidí – jedni slyší a konají, druzí slyší a nekonají. Zaujal mě verš 48, který říká, JAK (ten, který slyší a koná) staví svůj dům na skále. Musí kopat, hloubit až nakonec narazí na skálu a na ní postaví základ svého domu. Ten člověk musel vynaložit velké úsilí, aby tu skálu našel!

 

Ježíš čeká tam dole. Jestliže se s Ním chci setkat tváří v tvář a postavit svůj život na Něm, musím se vzepřít hříchu až do krve a dát Mu první místo, které Mu náleží (předat otěže svého života do Jeho rukou). Musím jít až na dřeň, na dno, do pokory a v tom také zůstat, jedině tak položím skálopevný základ a stavbě nového domu už nebude nic bránit.

 

Až položím základ na skálu a rozhodnu se v tom postoji setrvat (trvalá pokora, Bůh na prvním místě), pak Ježíše osobně poznám takového, jaký je, přestanu se Ho bát a začnu Mu plně důvěřovat. Poté může na mě přijít cokoliv (pomluvy, nepřátelství, pronásledování, samota, křivdy, odmítnutí našich nejbližších…) a můj dům bude pevně stát. Sám Bůh bude bojovat za mě. On se z místa nepohne a spolu s Ním ani já. Nic mě nebude moci odloučit od lásky Kristovy, jedině, kdybych se sama rozhodla Ho opustit.

 

Žalm 31;3-4,6

 

...vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.

 

 

Žalm 32;7-8 Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.

 

 

Žalm 31;25 Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!